Reglement W4TR

 1. W4TR is een wandeltocht zonder wedstrijdelement
 2. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico
 3. De W4TR is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk ) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden
  nadeel.
 4. W4TR behoudt zich het recht voor, de route, start en/of finishtijd en/of –plaatsen te wijzigen of de wandeltocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van W4TR kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het in
  schrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiele schade.
 5. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Stichting Walk 4 the Roses worden bepaald. Limitering van de inschrijving kan plaats vinden.
 6. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 7. Slechts marcheren en wandelen is toegestaan. Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht.
 8. Het is niet toegestaan:
  1. gebruik te maken van een of meer voorwerpen die lichaamsfunctie(s), nodig om te wandelen, in overwegende mate en anders dan als prothese, aan- of vervullen, dan wel ondersteunen;
  2. gebruik te maken van een vervoermiddel;
  3. te snelwandelen en of in looppas voort te bewegen.
 9. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 10. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 11. Tijdens de W4TR is het deelnemers verboden op enigerlei wijze: uiting te geven aan een politieke gezindheid; zich aanstootgevend te gedragen of te kleden; reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de commissie.
 12. Het meenemen van (huis)dieren is op de route niet toegestaan.
 13. Het is niet toegestaan luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren.
 14. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 15. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de W4TR onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven
 16. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 17. Bij het inleveren van het startbewijs van W4TR, verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 18. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de W4TR, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 19. Met het inschrijven geeft u toestemming uw mail adres alleen voor promotiemiddel van de W4TR te gebruiken. Uw gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en/of e-mail adres zullen niet worden doorgegeven of verkocht aan derden.
 20. Wij verzoeken u na het nuttigen van de consumpties het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
 21. Kinderen onder 16 jaar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene.
 22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.